BFL – Ge feedback som för lärandet framåt

Vi har så haft vår tredje BFL-träff och diskuterade där feedback som för lärandet framåt här kommer ytterligare tips på nätet som vidgar perspektivet.

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 09.34.07

Favorit i repris är programmen om Dylan William och inslagen från Christian Lundahl

http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg

http://urplay.se/Produkter/184017-Klassrumsexperimentet-Betygsforbud

Uppgiften inför nästa träff är att träna på någon metod som beskriv i kapitel 5 i Dylan Williams bok t.ex ställ tre frågor, +-=, hitta felen eller para ihop kommentar och arbete. För att se hur en lärare gjort på den sist nämda metoden tryck på länken nedan

http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/2015/02/02/battre-an-betyg-smart-metod-for-feedback/

Annonser

Boktips för jullovet

Titel; Det professionella lärandets inneboende kraft (2013)

Författare; Helen Timperley

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Enligt bokens omslag vänder sig författaren till lärare som vill utveckla sin undervisning och till skolledare. Min uppfattning är ändå att stor del av boken beskriver långtgående samarbete mellan arbetslag och utomstående experter, utvecklingsmetoder som rektorer kan förespråka och använda sig av för att utveckla lärarkåren men som är svårt för lärare att genomföra på egen hand.

Boken bygger på teorin att ett professionellt lärande bäst sker i ett cykliskt förlopp med eleven i centrum. Den börjar med frågan vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att nå målen för eleven, för att sedan fortsätta med att identifiera vad som kan ge och öka lärarens kunskaper. Avslutningsvis beskriva författaren hur man ska kontrollera effekten av sina förändringar av nya undervisningsmetoder.

Timperley tar också fram olika principer som ska hjälpa till att förbättra skolan t.ex. vikten av att lägga tid på rätt saker så att de kunskaper och färdigheter som fördjupas är de som har visat sig vara effektiva för elevernas utveckling. Vidare menar hon att en integration av teori och lärarens praktiska kunskaper och färdigheter främjar djuplärandet och bidrar till effektiva förändringar i praktiken. För att skolan ska kunna utvecklas pekar hon på att lärarna behöver många tillfällen i en trygg och utmanande miljö för att ta till sig ny information, applicera dem på sina erfarenheter och uppnå förståelse för att det ska bli märkbara förändringar i praktiken. Samtidigt diskuteras vikten av att våga prova att undervisa annorlunda. Professionellt lärande fokuserar främst på att bygga ny kunskap men fungerar bäst när den nya informationen blir förenlig med det som ligger till grund för lärarens erfarenhet. Ett sätt att utvecklas för en skola är att finna en trygg miljö och då ser man den kollegial interaktion som ett sådant tillfälle där man fokuserar på elevernas resultat för att hjälpa lärare att integrera sitt nya lärande i gällande praxis. Temperley pekar också på behovet av aktiva pedagogiska ledare som har en uttalad nyckelroll i skolans kunskapsutveckling.

a1

Det finns också många sidor på nätet att besöka för att få mer information om Helen Timperleys tankar t.ex. Läs mer

Bokläsning att sprida vidare

Titel; Den meningsfulla högläsningen (2012)

Författare; Anne-Marie Körling

Ämne; läsning

Den perfekta julklappen till alla föräldrar! I enkel text förklaras det tydligt vikten av att högläsa hela livet. Här finns tips på hur föräldern ska tänka för att väcka läslust och förståelse för texten betydelse. Men det inte bara en bok för föräldern du som  lärare kan också på ett lätt sätt hitta argument för att motivera föräldrar att börja eller fortsätta läsa med barnen, här finns också en sida tips för samtal i klassrummet. Boken är dessutom lättläst och billig och kommer köpas in några exemplar till mellanstadiet och högstadiet på skolan. Boken finns också på vårt bibliotek.

a1

Bli digitalsmart

Snart är den nya skolan färdig i och med det får alla lärare på Ankarskolan samma möjlighet att på daglig basis snabbt och enkelt föra in digitala lärresurser i klassrummet (alla klassrum ska utrustas med projektor eller smartboard). Men undervisning förändras inte på en dag så det är dags att börja fundera på hur du ska arbeta i framtiden. Vill du flippa ditt klassrum heller hitta ny lärresurser på nätet? Här kommer några aktuella tips …

FLIPPAT KLASSRUM – Börja med att gå in på skolverkets sida för att snabbt få en överblick av för- och nackdelar. På nybörjarguiden kilskrift kan du får en enkel introduktion. Du kan också enkelt få tillgång till den internationella arenan genom prenumerera på flipp-ikonen Kelly Walsh material. Vill du istället få inspiration i vardagen på svenska kan du använda mitt flippade klassrum.

SMARTBOARD – Vad är då egentligen en smartboard till för; en smartboard ger dig möjlighet att kombinera bilder, filmer och ljud på samma gång. Det går också att ändra och rita på bilderna som visas. Tavlorna kan kopplas upp mot internet. Vill du förbereda dig och veta hur du kommer igång finns flera sidor på nätet, se exempelvis här. Den interaktiva tavlan använder programvaran notebook som kan laddas ner på din vanliga dator innan du fått tillgång till tavlan i klassrummet. Det kan vara bra att veta att man inte måste köpa färdigt material det finns också gratismaterial på nätet t.ex. webmagister eller på lektion.se. Ett annat alternativ är att skapa egna lektioner, en del väljer då att ta appen Makeit till hjälp.

Skärmavbild 2014-11-17 kl. 08.31.13

Att slösa sin tid …

Titel; En dator per elev

Författare; Susanne Kjällander

Ämne; IT 2014

Har lagt söndag eftermiddagen på att läsa in litteratur riktad mot skolan och vill därför passa på att gå ut med en läsvarning. Slösa inte bort din tid på att läsa En dator per elev. Boken är teoretisk och fyld av meningslösa elevcitat som är viktigt i avhandling men meningslöst i ett informativt sammanhang. Boken är eventuellt värdefull för de som forskar eller funderar på forska om it-baserad undervisning eftersom den tydligt går igenom hur författaren arbetat inför sin egen doktorsavhandling. Det intressantaste är avslutningen där författaren betonar att digital undervisning har många andra vinster som inte beskriv i målen samt att läraren ofta har svårt att mäta de här resultaten.

It-resurser på BFL-träff

Vid förra BFL-tillfället användes några hjälpmedel på datorn som några inte kände till, därför kommer här kort info…

Jag slumpade era namn genom att använda appen iLEAP Pick a Student. Appen är gratis och extremt lättanvänd, det finns också många andra med liknande uppbyggnad. I den här appen kan man välja mellan turn based (alla får frågan innan ny omgång med namn) eller random (alla namn slumpas och ett namn kan snabbt komma igen).

När det skrevs frågeförslag som alla skulle kunna se på projektor användes padlet. Du som lärare behöver ett konto (gratis) men eleverna behöver bara en adress till den skapade sidan. Om man inte har möjlighet att ha en länk kan det vara skönt att skapa en kort adress på korta.nu

När vi pratade om elevrespons så nämndes appen traffic som finns nedladdad på skolans appar. Här håller eleverna upp ett trafikljus för att visa om de har förstått även om handrörelse eller färgade kort på bänken är minst lika enkelt.

Forskningsrapporten som Linn nämnde finns att hämta på forskningsrapport i korthet. Här kan man få exempel på hur man både kan göra lärandet synligt för eleverna samtidigt som det finns tips för olika sorters respons.

I några gruppdiskussioner nämndes möjlighet att se och/eller kommentera elevarbete. Då nämndes det att man dela uppgifter på google drive. I realtid kan man då se vad andra skriver samtidigt som man själv kan kommentera. Det kräver dock inloggningsuppgifter för både lärare och elev. Andra berättade att de använde showbie, har behöver alla inloggningsuppgifter men eleverna behöver inte e-post, alla i klassen kan också ha samma lösenord. Showbie finns nedladdad på skolans Ipad. På högstadiet använder också alltfler lärare kahoot för att testa vad som fastande under lektion eller under ett arbetsområde, kan fungera som ett alternativ till exet-tickets eftersom du får svar på hur många som förstod ett begrepp eller en fråga. Ofta blir det favorit hos eleverna eftersom det kan läggas upp som interaktiv frågesport. En annan sak som togs upp var studiehjulet som kan användas för reflektion kring elevernas eget lärande, det finns att hämta på lektion.se där läraren och författaren Anna-Karin Arenius lagt ut den.

Skärmavbild 2014-11-16 kl. 14.27.56