Fler nya appar

Finns tre nya appar. Behöver eleverna träna på rättstavning prova appen Rättstavat. Ska ni skriva berättelser och behöver inspiration varför inte låta eleven använda Story Dice, de angivna bilderna ska sedan användas som inspiration. Om du som lärare behöver ladda ner bilder från nätet använd iDownloaderpro.

Bild

Annonser

Nya appar för svenska

Har lagt till nya appar på våra I-pads. Bornholmslek rekommenderas av de som redan använt den och tränar elevens fonologiska medvetenhet. StoryWheel ska skapa inspiration till olika karaktärer när man skriver. Jag har också lagt till Skolstil2, till skillnaden från skolstil1 kan man nu få hela texten uppläst. Appen Superbra låter de yngsta använda ”ljudpussel”.

Bild

Boktips

Titel; Låt språket bära (2012)a1

Författare; Britt Johansson, Annika Sandell Ring

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken går i de fyra första kapitlen igenom bakgrunden till genrepedagogiken. De sista kapitlen går igenom hur du ska använda modellen för de tre genrefamiljerna; berättarfamiljen, faktafamiljen och evaluerande familjen. Läs boken om du har specialintresse för genrepedagogik och behöver en konkret genomgång hur du ska arbeta. Mer info på nätet http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361

Noterat 1; Genrepedagogiken vill förbättra elevernas skolspråk. Den grundas på Vgotskys tankar om att lära genom samarbete, Hallidays teori om att språket är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen samt Martin & Rotherys modell att stegvis presentera information för att skapa förståelse för språkliga mönster.

 Noterat 2; Arbetsmetoden som föreslås är indelad i fyra faser: 1 – Bygga kunskap genom att anteckna, lyssna, arbeta i grupp om ämnesstoff samt samla ord och begrepp. 2 – Tolka – genomgång av en exempeltext där genreorden befästs. 3 – Gemensam skrivning – gruppen skriver text tillsammans med vissa ord. 4 Självständig skrivning – eleven använder genreorden själv. (Man behöver inte genomföra alla faser)

 Noterat 3; Man föreslår samplanering för att minska arbetsbördan för elever samt att dokumentera i ”nya språket lyfter”.

 Noterat 4; I kapitel berättarfamiljen går boken igenom personligt återgiven genre och den narrativa genren. Den förstnämnda ska i samtalet fokusera på den kronologiska ordningen. Börja med att diskutera orienteringen (ger bakgrund svara på när, vem, var och varför) fortsätt med att ge exempel på händelser/bilder, avsluta med att ta upp tidsorden i texten (t.ex. först, sen, till sist) samt se på olika tempusformer.  Den narrativa genren är en av de vanligaste textformer i år 1-6. Börja med att diskutera orienteringen (ger bakgrund svara på när, vem, var och varför) fortsätt med att visa fram exempel på komplikationer (problem som kan hända karaktärerna, fokusera på att skapa spänning i texten) samt peka på evalueringsstegen (där karaktärerna reagerar på händelser) gå vidare med lösningar.

 Noterat 5; I kapitlet faktafamiljen går boken igenom historiska texter, sekventiell förklaring, instruktion samt beskrivande rapport. Den förstnämnda ska i samtalet fokusera på orientering (svara på när, vem, var och varför) som här ger en bakgrund och orsak till händelsesteg/faser (samtala t.ex. om ord som inleddes, fortsatte och slutade) se på hur texten avslutas (kan vara konsekvens av händelseförloppet). Den sekventiella förklaringen är en av tre förklaringsmodeller. Det är en typ av orsaksförklaring som kronologisk går igenom ett förlopp. I samtalet fokuseras på den beskrivande inledningen som ska definiera fenomenet. Sedan bör man peka på förklaringstegen genom att titta på orsaksbindeord (t.ex. så att, sen, därefter). I genre instruktion ska samtalet kretsa om indelningen mål, material och metod samt vilka instruerande ord som måste förstås för att utföra instruktionen. I den sista mallen för beskrivande rapporter ska samtalet kretsa kring klassifikation och beskrivningsstegen inte minst hur texten delas upp i olika delar/faser och vilka verb som använts för att visa på olika processer.

 Noterat 6; I kapitalet om evaluerandefamiljen (argumentation och respons) går man igenom argumenterande genre samt bokrecension. I den förstnämnda bör samtalet fokusera på hur åsikten förs fram, hur den förstärks samt hur man i texten pekar på en rekommendation. Visa också fram det direkta tilltalet samt typiska bindeord som eftersom, för de första osv. I bokens sista genremall visar man ett arbetssätt med bokrecensionen. Här bör man fokusera samtalet på hur man ska ge ett känslomässigt omdöme, gå igenom kontext, textbeskrivning samt omdöme. Samtala kring värderande ord samt att texten är skriven i presens.

 Noterat 7; Boken avslutas med en lista på praktiska övningar där dictogloss är ett exempel se http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby/Beskrivande-text/2.-Dictogloss