Boktips – Arbeta formativt med digitala verktyg

Titel; Arbeta formativt med digitala verktyg (2014)

Författare; Patricia Diaz

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är lättläst och hands on och den fungerar utmärkt för lärare som vill komma igång med digitala verktyg i arbetet med BFL. Positivt är också att länkarna som ges som exempel är aktuella och lättanvända. Negativt, boken återkommer vid flera tillfällen till Google drives förträfflighet trots att den tidigt förklarar att grundskolelever inte får lov att ingå avtal och att en sådan användning strider mot PUL. (Alla molntjänster där eleven ger personinformation strider mot PUL)

Viktigt att notera 1; Patricia Diaz är en anhängare av den ny aktuella forskningen om BFL och lånar gärna begrepp från t.ex. Dylan William och Christian Lundahl. Hon slår fast att de tre faktorer som ska sättas i centrum i undervisningen är; eleven, läraren och klasskamraten. Hon menar också att den tid det tar att sätta sig in i digitala resurser tjänas in i slutändan.

Viktigt att notera i kapitel 2 är att det är viktigt att ge eleverna exempel och visualisera för att skapa förståelse för målen och uppgifterna. Patricia är också en stark anhängare av matriser som bedömer förmågor och kvaliteter. Hon menar också att matrisen ska användas av läraren och eleven och i arbetet med kamratrespons. Här nämns exempelvis skolverkets elevexempel och webbpublicering.

I kapitel 3 betonas vikten av att synliggör lärandet för eleverna i klassrummet. Här går boken igenom flera av Dylan Williams metoder t.ex. hur exit tickets skapar ökad förståelse för vad eleverna förstår. Det här knyter Diaz till digitala hjälpmedel som https://padlet.com/, https://todaysmeet.com/, http://answergarden.ch/ och http://voicethread.com/

Viktigt i kapitel 4 är Diaz genomgång av flera metoder för att få en effektiv feedback. Det betonas att återkoppling alltid ska leda till ökat lärande, beskriva inte värdera och leda till en aktivitet inte finnas för att skapa känslor. Ett bra sätt att nå detta enligt boken är att metodiskt arbete med checklistor på vad som kan förbättras. Här ges också fler exempel på hur man kan ge feedback t.ex. genom att arbete med bloggar och skärminspelning.

I kapitel 5 tar författaren upp det kollaborativa lärandet. Här betonas att man måste implementera kamratrespons så att alla förstår och ge tydliga instruktioner hur arbetet ska fortskrida. Ett exempel som tas upp är att man i gruppen fört ser klippet Austins butterfly (https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms) för sedan diskutera hur man ger kritik.

Avslutningsvis knyter boken ihop säcken genom att belysa vikten av elevens eget ansvarstagande i skolarbetet. Här nämns t.ex. tekniska hjälpmedel som kan systematisera elevens tankar och inlärning men också praktiska tips som C3B4ME (sök tre källor innan du frågar läraren) och hur eleven kan bli bättre på att uppskatta hur man använder sin lektionstid genom att läraren använder http://www.online-stopwatch.com/

Notera att boken är inköpt och finns att låna på expeditionen

a1

Annonser

Boktips för jullovet

Titel; Det professionella lärandets inneboende kraft (2013)

Författare; Helen Timperley

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Enligt bokens omslag vänder sig författaren till lärare som vill utveckla sin undervisning och till skolledare. Min uppfattning är ändå att stor del av boken beskriver långtgående samarbete mellan arbetslag och utomstående experter, utvecklingsmetoder som rektorer kan förespråka och använda sig av för att utveckla lärarkåren men som är svårt för lärare att genomföra på egen hand.

Boken bygger på teorin att ett professionellt lärande bäst sker i ett cykliskt förlopp med eleven i centrum. Den börjar med frågan vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att nå målen för eleven, för att sedan fortsätta med att identifiera vad som kan ge och öka lärarens kunskaper. Avslutningsvis beskriva författaren hur man ska kontrollera effekten av sina förändringar av nya undervisningsmetoder.

Timperley tar också fram olika principer som ska hjälpa till att förbättra skolan t.ex. vikten av att lägga tid på rätt saker så att de kunskaper och färdigheter som fördjupas är de som har visat sig vara effektiva för elevernas utveckling. Vidare menar hon att en integration av teori och lärarens praktiska kunskaper och färdigheter främjar djuplärandet och bidrar till effektiva förändringar i praktiken. För att skolan ska kunna utvecklas pekar hon på att lärarna behöver många tillfällen i en trygg och utmanande miljö för att ta till sig ny information, applicera dem på sina erfarenheter och uppnå förståelse för att det ska bli märkbara förändringar i praktiken. Samtidigt diskuteras vikten av att våga prova att undervisa annorlunda. Professionellt lärande fokuserar främst på att bygga ny kunskap men fungerar bäst när den nya informationen blir förenlig med det som ligger till grund för lärarens erfarenhet. Ett sätt att utvecklas för en skola är att finna en trygg miljö och då ser man den kollegial interaktion som ett sådant tillfälle där man fokuserar på elevernas resultat för att hjälpa lärare att integrera sitt nya lärande i gällande praxis. Temperley pekar också på behovet av aktiva pedagogiska ledare som har en uttalad nyckelroll i skolans kunskapsutveckling.

a1

Det finns också många sidor på nätet att besöka för att få mer information om Helen Timperleys tankar t.ex. Läs mer

Bokläsning att sprida vidare

Titel; Den meningsfulla högläsningen (2012)

Författare; Anne-Marie Körling

Ämne; läsning

Den perfekta julklappen till alla föräldrar! I enkel text förklaras det tydligt vikten av att högläsa hela livet. Här finns tips på hur föräldern ska tänka för att väcka läslust och förståelse för texten betydelse. Men det inte bara en bok för föräldern du som  lärare kan också på ett lätt sätt hitta argument för att motivera föräldrar att börja eller fortsätta läsa med barnen, här finns också en sida tips för samtal i klassrummet. Boken är dessutom lättläst och billig och kommer köpas in några exemplar till mellanstadiet och högstadiet på skolan. Boken finns också på vårt bibliotek.

a1

Att slösa sin tid …

Titel; En dator per elev

Författare; Susanne Kjällander

Ämne; IT 2014

Har lagt söndag eftermiddagen på att läsa in litteratur riktad mot skolan och vill därför passa på att gå ut med en läsvarning. Slösa inte bort din tid på att läsa En dator per elev. Boken är teoretisk och fyld av meningslösa elevcitat som är viktigt i avhandling men meningslöst i ett informativt sammanhang. Boken är eventuellt värdefull för de som forskar eller funderar på forska om it-baserad undervisning eftersom den tydligt går igenom hur författaren arbetat inför sin egen doktorsavhandling. Det intressantaste är avslutningen där författaren betonar att digital undervisning har många andra vinster som inte beskriv i målen samt att läraren ofta har svårt att mäta de här resultaten.

Boktips

a1

Titel; Alla i mål (2014)

Författare; Per Kornhall

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är ett inlägg i debatten om hur svenska skola ska bryta den negativa trenden och lyckas förbättra elevresultatet. Författaren har en tydlig idé och tydligt patos för tanken att alla ska nå målen. Bokens svaghet kan vara att den vänder sig till tre olika målgrupper, huvudman, rektor och lärare. Författaren har själv arbetat som lärare och som skolutvecklare på skolverket. Boken har som mål att visa skolutveckling på evidensbaserad grund.

Viktigt att notera 1; Boken betonar att det i svenska skolan inte finns några quick-fix som löses på en studiedag, istället måste man arbeta på flera plan och sträva mot samma mål, mål som måste vara  få och tydliga.

Viktigt att notera 2; I det första kapitlet diskuteras den svenska skolan, skollagen och barnkonventionen, som säger att alla barn ska få stöd i sin skolutveckling. Författaren visar också fram exempel på hur dåliga skolresultat försämrar livskvalité och ökar ohälsan.

Viktigt att notera 3; Boken tar upp att Sverige som enda nation i världen får allt sämre resultat i alla skolmätningar samtidigt som konkurrensen bland välutbildade i världen blir allt större.

Viktigt att notera 5; Det förs fram en oro att vi mäter fel saker och att vi återkopplar på fel sätt. (Samtidigt ser Kornhall utvecklingen med alltfler mätningar som en del av utvecklingen av det fria skolvalet som frigjort stora ekonomiska värden vilket gjort att det skapats ett behov att mäta resultat och inte kvalité.) Författaren visar på en riktning där siffror används för att jmf och huvudman/skolor/lärare friserar resultat för att stiga i rankingen.

Viktigt att notera 4; Det finns flera undersökningar som visar att vi måste förbättra undervisningskvalitet. Det får man enligt boken om man höjer läraryrkets status och återinför förtroende för läraren. (Problemet har skapats genom att lärarrollen avprofessionaliserats och lärare har haft sämre löneutveckling, sämre arbetsvillkor och minskad självbestämmande rätt.) Han för också fram tesen att prestationsbaserad lön inte fungerar på lärare eftersom de i första hand är lärare för att det ser sitt arbeta som meningsfullt.

Viktigt att notera 5; I det andra kapitlet fokuseras vad som är viktigt för skolutveckling och här menar författaren att det kollegiala lärandet är den viktigaste förändringen som en skola kan genomföra.

Viktigt att notera 6; Receptet på en bra kollegial arbetsprocess är att först analysera vad som ska bli bättre (en sak i taget), sedan ge lärarna en kompetenshöjning, därefter förändra i klassrumspraktiken för att avsluta med en utvärdering.

Viktigt att notera 7; Ett exempel på det här, är den japanska metoden learning study, här planerar läraren en lektion, delger kollegor, håller lektion för kollegor för att sedan tillsammans utvärderar.

Viktigt att notera 8; Ett annat tips är att alla alltid har goda kunskaper om elevernas lärprocess genom att mäta och visa rätt säker. Ha t.ex. en vägg där alla elevers namn står, dela in i perioder och färgkoda resultat (röd-problem, gul-observera och grön-ok). På sätt visar man tydligt hur det går och kan vid behov sätta in resurser (och i förlängningen slippa kritik av skolverket för att man inte känner till elevernas resultat).

Viktigt att notera 9; Undervisningen ska visserligen utgå från forskningsbaserat resultat men man ska alltid värdera forskningen, en högkvalitativ metastudie är t.ex. bättre än en enstaka experts åsikt.

Viktigt att notera 10; Kornhall vill ta död på den populära åsikten att resurser inte påverkar resultatet istället menar han att resurser har betydelse och för vissa kategorier elever är det helt avgörande.

Viktig att notera 11; Boken för fram flera goda exempel men höjer ett varningsfinger för att kopiera någon annans förändring rakt av. Författaren ger huvudmannen rådet att skaffa sakkunskap, undvika att ”styra upp”, ha med lärarkåren och rektorer i utvecklingsarbetet, följa skollagen och förstå att skolutveckling kostar pengar. Rektor får uppmaningen att vara synlig på skolan, skapa möjlighet för kollegialt lärande, ha koll på forskningen och sätta in stöd i rätt tid. Lärarna uppmuntras att hitta ngn att utvecklas med oavsett organisation och ledare, utveckla det kollegiala lärandet, arbeta enligt forskningen, utvärdera din undervisning och använda formativ bedömning.

Tankar efter bokmässan

Så nu var årets bokmässa slut och efter några dagars reflektion och läsningens av inköpt litteratur är det dax för några tips om sådant som ni kanske missade när ni var där. I Natur och Kulturs monter inköptes tre korta lärpoket om läsning. Den första Alla kan lära sig läsa och skriva av Ingvar Lundberg vänder sig i första hand till personer som inte har så stor kunskap om läsinlärning men nu kan närmare sig ämnet i kort och enkelt format. Kanske ett boktips för den vetgirige föräldern i de lägre åldrarna. Den andra Smart start vid lässvårigheter och dyslexi av Bodil Andersson/Louise Belfrage/Eva Sjölund borde vara självskriven för alla lärare, för att få en påminnelse om dyslexins varande i varje klassrum i Sverige. Den tredje boken  Konsten att läsa faktatext också den av Ingvar Lundberg var den tunnaste och mest konkreta av de tre och den är redan tingad av en elev som tyckte hen behövde den.

Skärmavbild 2014-10-02 kl. 21.26.22

Nästa lästips kommer Brottsoffermyndigheten som gjort en ny hemsida http://jagvillveta.se som handlar om brottsoffer och vänder sig till barn i olika åldrar. I projektet ingår t.ex. onlinespel och en bilderbok av Stina Wirsen (jag har beställt den till alla f-klasser på skolan). I montern för Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbundet kunde man få information om deras nya material för värderingsövningar DATE ( jag har beställt ett exemplar till varje arbetslag).

Bokmässan är också ett bra ställa att botanisera hos de bokförlag som har anpassad litteratur för lässvaga, känner ni inte till dem förut så lägg Hegas, Argasso och Vilja förlag på minnet. Min mobil är också välfylld av bilder på böcker som är beställda på biblioteket och som senare kommer recenseras här, redan nu kan jag avslöja att Helen Timperleys Det proffesionella lärandets inneboende kraft och James Nottingshams Utmanande undervisningen i klassrummet samt Dokumentera och skapa finns på min läslista.

På mässan träffas man också på andra företag som vill sälja produkter vill t.ex. tipsa om betapedagogens skrivtavlor,  30 stycken för 250:- då blir det dyrare att själv stå och laminera (papper +  lamineringsfickor + din lön). Vill man ha en hårdare variant finns det sådana för tjugo kronor i Ullared (har ett exempel på mitt skrivbord för den intresserade). Fick också tips om några nya appar som jag laddat ner på våra i-paddas The multiply game tränar multiplikation och med appen Traffic ska eleverna lätt kunna visa om de hänger med under genomgången.

Skärmavbild 2014-10-02 kl. 21.24.56