Inköpta titlar

Skolan har köpt in två böcker för förskoleklass och lågstadiet. Böckerna beskriver praktiska hur man använder vissa appar. Saknas någon av apparna på våra Ipad lägger vi till dem. Böckerna finns att låna på expeditionen.

a2 a1

Annonser

Bli digitalsmart

Snart är den nya skolan färdig i och med det får alla lärare på Ankarskolan samma möjlighet att på daglig basis snabbt och enkelt föra in digitala lärresurser i klassrummet (alla klassrum ska utrustas med projektor eller smartboard). Men undervisning förändras inte på en dag så det är dags att börja fundera på hur du ska arbeta i framtiden. Vill du flippa ditt klassrum heller hitta ny lärresurser på nätet? Här kommer några aktuella tips …

FLIPPAT KLASSRUM – Börja med att gå in på skolverkets sida för att snabbt få en överblick av för- och nackdelar. På nybörjarguiden kilskrift kan du får en enkel introduktion. Du kan också enkelt få tillgång till den internationella arenan genom prenumerera på flipp-ikonen Kelly Walsh material. Vill du istället få inspiration i vardagen på svenska kan du använda mitt flippade klassrum.

SMARTBOARD – Vad är då egentligen en smartboard till för; en smartboard ger dig möjlighet att kombinera bilder, filmer och ljud på samma gång. Det går också att ändra och rita på bilderna som visas. Tavlorna kan kopplas upp mot internet. Vill du förbereda dig och veta hur du kommer igång finns flera sidor på nätet, se exempelvis här. Den interaktiva tavlan använder programvaran notebook som kan laddas ner på din vanliga dator innan du fått tillgång till tavlan i klassrummet. Det kan vara bra att veta att man inte måste köpa färdigt material det finns också gratismaterial på nätet t.ex. webmagister eller på lektion.se. Ett annat alternativ är att skapa egna lektioner, en del väljer då att ta appen Makeit till hjälp.

Skärmavbild 2014-11-17 kl. 08.31.13

Att slösa sin tid …

Titel; En dator per elev

Författare; Susanne Kjällander

Ämne; IT 2014

Har lagt söndag eftermiddagen på att läsa in litteratur riktad mot skolan och vill därför passa på att gå ut med en läsvarning. Slösa inte bort din tid på att läsa En dator per elev. Boken är teoretisk och fyld av meningslösa elevcitat som är viktigt i avhandling men meningslöst i ett informativt sammanhang. Boken är eventuellt värdefull för de som forskar eller funderar på forska om it-baserad undervisning eftersom den tydligt går igenom hur författaren arbetat inför sin egen doktorsavhandling. Det intressantaste är avslutningen där författaren betonar att digital undervisning har många andra vinster som inte beskriv i målen samt att läraren ofta har svårt att mäta de här resultaten.

It-resurser på BFL-träff

Vid förra BFL-tillfället användes några hjälpmedel på datorn som några inte kände till, därför kommer här kort info…

Jag slumpade era namn genom att använda appen iLEAP Pick a Student. Appen är gratis och extremt lättanvänd, det finns också många andra med liknande uppbyggnad. I den här appen kan man välja mellan turn based (alla får frågan innan ny omgång med namn) eller random (alla namn slumpas och ett namn kan snabbt komma igen).

När det skrevs frågeförslag som alla skulle kunna se på projektor användes padlet. Du som lärare behöver ett konto (gratis) men eleverna behöver bara en adress till den skapade sidan. Om man inte har möjlighet att ha en länk kan det vara skönt att skapa en kort adress på korta.nu

När vi pratade om elevrespons så nämndes appen traffic som finns nedladdad på skolans appar. Här håller eleverna upp ett trafikljus för att visa om de har förstått även om handrörelse eller färgade kort på bänken är minst lika enkelt.

Forskningsrapporten som Linn nämnde finns att hämta på forskningsrapport i korthet. Här kan man få exempel på hur man både kan göra lärandet synligt för eleverna samtidigt som det finns tips för olika sorters respons.

I några gruppdiskussioner nämndes möjlighet att se och/eller kommentera elevarbete. Då nämndes det att man dela uppgifter på google drive. I realtid kan man då se vad andra skriver samtidigt som man själv kan kommentera. Det kräver dock inloggningsuppgifter för både lärare och elev. Andra berättade att de använde showbie, har behöver alla inloggningsuppgifter men eleverna behöver inte e-post, alla i klassen kan också ha samma lösenord. Showbie finns nedladdad på skolans Ipad. På högstadiet använder också alltfler lärare kahoot för att testa vad som fastande under lektion eller under ett arbetsområde, kan fungera som ett alternativ till exet-tickets eftersom du får svar på hur många som förstod ett begrepp eller en fråga. Ofta blir det favorit hos eleverna eftersom det kan läggas upp som interaktiv frågesport. En annan sak som togs upp var studiehjulet som kan användas för reflektion kring elevernas eget lärande, det finns att hämta på lektion.se där läraren och författaren Anna-Karin Arenius lagt ut den.

Skärmavbild 2014-11-16 kl. 14.27.56

Boktips

a1

Titel; Alla i mål (2014)

Författare; Per Kornhall

Ämne; Pedagogik

Sammanfattning; Boken är ett inlägg i debatten om hur svenska skola ska bryta den negativa trenden och lyckas förbättra elevresultatet. Författaren har en tydlig idé och tydligt patos för tanken att alla ska nå målen. Bokens svaghet kan vara att den vänder sig till tre olika målgrupper, huvudman, rektor och lärare. Författaren har själv arbetat som lärare och som skolutvecklare på skolverket. Boken har som mål att visa skolutveckling på evidensbaserad grund.

Viktigt att notera 1; Boken betonar att det i svenska skolan inte finns några quick-fix som löses på en studiedag, istället måste man arbeta på flera plan och sträva mot samma mål, mål som måste vara  få och tydliga.

Viktigt att notera 2; I det första kapitlet diskuteras den svenska skolan, skollagen och barnkonventionen, som säger att alla barn ska få stöd i sin skolutveckling. Författaren visar också fram exempel på hur dåliga skolresultat försämrar livskvalité och ökar ohälsan.

Viktigt att notera 3; Boken tar upp att Sverige som enda nation i världen får allt sämre resultat i alla skolmätningar samtidigt som konkurrensen bland välutbildade i världen blir allt större.

Viktigt att notera 5; Det förs fram en oro att vi mäter fel saker och att vi återkopplar på fel sätt. (Samtidigt ser Kornhall utvecklingen med alltfler mätningar som en del av utvecklingen av det fria skolvalet som frigjort stora ekonomiska värden vilket gjort att det skapats ett behov att mäta resultat och inte kvalité.) Författaren visar på en riktning där siffror används för att jmf och huvudman/skolor/lärare friserar resultat för att stiga i rankingen.

Viktigt att notera 4; Det finns flera undersökningar som visar att vi måste förbättra undervisningskvalitet. Det får man enligt boken om man höjer läraryrkets status och återinför förtroende för läraren. (Problemet har skapats genom att lärarrollen avprofessionaliserats och lärare har haft sämre löneutveckling, sämre arbetsvillkor och minskad självbestämmande rätt.) Han för också fram tesen att prestationsbaserad lön inte fungerar på lärare eftersom de i första hand är lärare för att det ser sitt arbeta som meningsfullt.

Viktigt att notera 5; I det andra kapitlet fokuseras vad som är viktigt för skolutveckling och här menar författaren att det kollegiala lärandet är den viktigaste förändringen som en skola kan genomföra.

Viktigt att notera 6; Receptet på en bra kollegial arbetsprocess är att först analysera vad som ska bli bättre (en sak i taget), sedan ge lärarna en kompetenshöjning, därefter förändra i klassrumspraktiken för att avsluta med en utvärdering.

Viktigt att notera 7; Ett exempel på det här, är den japanska metoden learning study, här planerar läraren en lektion, delger kollegor, håller lektion för kollegor för att sedan tillsammans utvärderar.

Viktigt att notera 8; Ett annat tips är att alla alltid har goda kunskaper om elevernas lärprocess genom att mäta och visa rätt säker. Ha t.ex. en vägg där alla elevers namn står, dela in i perioder och färgkoda resultat (röd-problem, gul-observera och grön-ok). På sätt visar man tydligt hur det går och kan vid behov sätta in resurser (och i förlängningen slippa kritik av skolverket för att man inte känner till elevernas resultat).

Viktigt att notera 9; Undervisningen ska visserligen utgå från forskningsbaserat resultat men man ska alltid värdera forskningen, en högkvalitativ metastudie är t.ex. bättre än en enstaka experts åsikt.

Viktigt att notera 10; Kornhall vill ta död på den populära åsikten att resurser inte påverkar resultatet istället menar han att resurser har betydelse och för vissa kategorier elever är det helt avgörande.

Viktig att notera 11; Boken för fram flera goda exempel men höjer ett varningsfinger för att kopiera någon annans förändring rakt av. Författaren ger huvudmannen rådet att skaffa sakkunskap, undvika att ”styra upp”, ha med lärarkåren och rektorer i utvecklingsarbetet, följa skollagen och förstå att skolutveckling kostar pengar. Rektor får uppmaningen att vara synlig på skolan, skapa möjlighet för kollegialt lärande, ha koll på forskningen och sätta in stöd i rätt tid. Lärarna uppmuntras att hitta ngn att utvecklas med oavsett organisation och ledare, utveckla det kollegiala lärandet, arbeta enligt forskningen, utvärdera din undervisning och använda formativ bedömning.