Nya matteappar

Det har kommit några nya matte-appar på våra I-pads varför inte kolla in Djungelgeometri eller  Matte från 4+7

Bild

Annonser

Boktips om ledarskap

Titel; Lärarens ledaregenskaper – relationer och grupprocesserBild

Författare; Matts Dahlkwist

Ämne, Pedagogik (2012)

Sammanfattning; Boken tar upp de flesta aspekterna som en lärare möter men fokuserar på didaktik, gruppdynamik och värdegrund. Den här boken är bättre än de andra jag läst om lärare och ledarskap eftersom den faktisk grundligt går igenom några teman, till skillnad från andra författare som skummar igenom och fokuserar på sin favoritlösning.

Intressant kuriosa; En grundskolelärare tar enligt forskning ett beslut varannan minut…

Viktigt att notera 1; Ämneskunskaper är basen för lärandet men för att den ska nå ut till eleven måste du ställa rätt didaktiska frågor; vad i ämnet ska tas upp, varför ska det här fokuseras och hur ska undervisningen ske…

Viktigt att notera 2; För att lyckas med undervisningen måste du vara en ledare. Boken menar att alla kan lära sig bli en ledare. De viktigaste ledaregenskaper du har eller behöver förvärva är; kunna ta initiativ, samarbeta, ge konstruktiv kritik, fatta och stå fast vid beslutet, vara målinriktad. Frågan att ställa sig; Vem är du? trivselchef, idealchef, pessimist eller hårdingen. Enligt boken skiljer också en bra ledare/lärare mellan privat och arbete, skiljer mellan sina och andras problem, tror på sig själv men vågar ta hjälp när det behövs.

Viktigt att notera 3; Boken betonar vikten av inte glömma bort de fyra färdigheterna; fakta, förstå, förtrogenhet och färdighet. Man menar också att lärarförväntning ger förväntat resultat och att det gäller att inte felaktigt koppla bedömning till helhetsintryck, personlighet eller generalisera elevernas kunskap. Författaren för också fram att skolan skulle nå en bättre måluppfyllelse om man gavs tid uppföljning och microteaching (pröva olika arbetssätt och utvärdera i grupp).

Viktigt att notera 4; Feed-forward är en metod som starkt förespråkas. För att eleverna ska kunna nå målen att ta ansvar för deras egen utbildning behöver de träna systematisk på att reflektera kring sin egen kunskap. Ett sätt att starta är att ställa frågor som elever får besvara. Då är det viktigt att fokusera på relevanta frågor som är framåtsyftande som t.ex. vad ska jag lära mig, vad kan jag, hur ska jag lära mig och hur ska jag veta vad jag lärt mig. Det är också viktigt att förstå hur eleven tänker kring en lyckad uppgift. Resultat gick så här för att … jag är smart, det var lätt, hade tur eller satsade hårt.

Viktigt att notera 5; Enligt boken är andra komponenter av feed-forward; att återkoppla ofta under arbetet, att prata med eleven enskilt på rasten, att vara samstämmig i sin kommunikation (tal och kropp ska säga samma sak) ge individuell muntlig återkoppling till blyga samt ge all kritik individuellt till samtliga individer. En del av arbetet med återknytning är också god planering. Där arbetsområden har en röd tråd där man alltid återkopplar från förra lektionen och summera dagens uppgift. Man lyfter också fram att undervisningen ska återspeglar de entreprenöriella synsättet i planeringen genom att t.ex. se till att man inom arbetet ska kunna utvecklas på olika sätt samt att eleverna ska kunna visa upp sitt kunnande på olika sätt.

Viktigt att notera 6; Flera i debatten diskuterar yttre och inre motivation och menar att det svenska samhället förordnar att elever i skolan inte längre motiveras genom yttre faktorer (piska och morot-attityden) utan genom inre tankar. Boken för fram att det är viktigt att arbeta så att eleverna får välja själv, att de kan se resultat, att de får belöning med snabb återkoppling, samt att de upplever en mätbarhet. I det här perspektivet är också elevdemokrati viktigt. I det arbetet är det också av betydelse att gruppen ges inflytande över arbetssätt, form och innehåll. Ett annat utvecklingsområde är att hitta nya sätt för synpunkter så att eleverna är en del av utvärderingen.

Viktigt att notera 7; Boken diskuterar hur man skapar gott klassrumsklimat. Till en början är det viktigt med god arbetsmiljö, där det är mysigt och allt material är framme. I rummet ska det också vara lätt att få god ögonkontakt. Det är också viktigt att bestämma när och varför man ska ha helklass (ge info, introducera samt organisera stoff) eller grupparbete (inlärning, alla talar mer, man minskar grupptryck). Viktigt mål i klassrummet är att fördela talutrymmet, läraren dominerar, sedan kommer pojkarna. Lösningen är inte att ha enkönade klasser då det förstärker skillnader mellan könen istället föreslår man talkstick, att alla skriver svar för att sedan redovisa eller EPA-modellen.

Viktigt att notera 8; Ett bra grupparbete har tydliga mål, instruktioner, tidsangivelse och bedömningsgrund annars blir det osäkerheter i gruppens arbete. När gruppen börjar jobbar uppstår fyra faser; man söker tillhörighet, sedan skapar man en roll, därefter bygger man vi-känslan och sedan börjar man arbeta. Gruppens roller är följande; attackeraren, urspåraren, uppmuntraren, tillbackadragaren, debattören, överprataren, observatören eller underlättaren. Olika grupper har olika arbetsstrategier; expertgruppen (en leder), bergsbestigargruppen (aldrig svagare än svagaste medlemmen), jurygruppen (alla blir tillfrågade) och analogigruppen (alla jobbar var för sig). Identifiera gruppen och ge dem rätt stöd för att gå framåt.

Viktig att notera 9; Boken fokuserar också på värdegrunden i skolan. Det första boken slår fast är vikten av tydliga ramar, man hävdar också att disciplin är förutsättning för en inlärande miljö. Men pekar också på den senaste forskningen som visar att beteendeproblem i varje klass är på 10% och att den siffran stigit de senaste åren. Man betonar också att fördomar och diskriminering ökar i kaosmiljöer. Man menar också att mindre ordningsregler kan höra ihop i ett större sammanhang t.ex. visar forskningen att miljöer där klotter tillåts också får mer snatteri. Flera gånger betonas värdet av regler samt att man förklarar varför en specifik regel finns. Man hävdar också att påbud är bättre än förbud. Att man alltid ska fullfölja konsekvenserna samt att det ibland kan vara värt att prova utsläckning (när man ignorerar ett beteende för att få det att upphöra i ett klassrum).

Viktigt att notera 10; Författaren betonar vikten av en god relation med målsman. Han ger också fyra råd för att få ”bättre föräldrar”; skaffa kunskap om hemmet så fort som möjligt, var positiv vid möten, lyssna först, säg allt hur ska VI tillsammans …

Viktigt att notera 11; Boken tar upp olika typer av kränkningar och hur de kan bemötas, en del i boken, fokuserar på digitala kränkningar som ofta blir mkt grövre än direkta kränkningar. Exempel på digitala kränkningar som bör uppmärksammas är happy slapping (träffas och göra upp, allt filmas och läggs ut på nätet), webcam utpressning (företrädesvis tjejer uppmanas att klä av sig film/bild används senare) använda någons lösenord att skapa nya konton som används olämpligt samt ”slam book” listor (där man listar, slampor, bögar, fulingar osv).

Viktigt att notera 12; Boken tar upp vikten av att identifiera konflikten och försöka lösa dess ursprung. Konflikterna man tar upp är; systemkonflikt, pseudo konflikt (brist i kommunikation), sak konflikt,personkonflikt, rollkonflikt, målkonflikt, värderingskonflikt samt kognitivkonflikt (inre konflikt). Det är naturligtvis också viktigt att uppmärksamma grova problem som; mobbning, successiv nedvärdering, skuld utspädning (om alla retar en så gör det ingenting), maktlekar samt sexuella kränkningar.

Avslutningsvis tar boken upp ett tjugotal dilemma att diskutera i grupp.

Puppetpals

På våra Ipads finns två snarlika program att använda för att göra animerad film PuppetPals HD och PuppetPals2. Skillnaden mellan de två programmen är att  i nummer två rör figurerna på munnen och kan åka olika fordon i HD-versionen kan du lägga in egna bakgrunder. På länken här nedanför finns olika tips för hur programmet kan användas https://docs.google.com/presentation/d/13R1d3YydIgScLJwxVJZM59vSmL1ollGC89OgtD6AsS8/present#slide=id.p